Användarvillkor

Zifro AB, 556993-2261 (nedan kallad ”Zifro”) tillhandahåller en molnbaserad tjänst, med syfte att fungera som ett digitalt läromedel för att planera, genomföra och utvärdera undervisning inom programmering med tillhörande texter, videos, övningar och material (nedan kallad ”Tjänsten”). Tjänsten innefattar ZIFRO PLAYGROUND (www.zifro.se/playground) och ZIFRO TEACHER (www.zifro.se/teacher), samt övriga därtill relaterade tjänster.

Genom att registrera ett användarkonto eller på annat sätt använda Tjänsten godkänner du dessa användarvillkor (”Villkoren”), som gäller för all användning av Tjänsten. Du som använder Tjänsten kallas i Villkoren för "Användare" och ”du”.

När du skapar ett användarkonto bekräftar du att du har läst och förstått Villkoren, och samtycker till att vara bunden av dem. Om du inte är beredd att vara bunden av Villkoren, kan du inte använda Tjänsten.

Vissa delar av Tjänsten kan vara gratis under en begränsad period, exempelvis under en testperiod. I så fall anges detta på Zifros webbplats.

För att använda alla delar av Tjänsten, innefattande att använda Tjänsten i undervisningssammanhang, krävs ett avtal mellan Zifro och den som tillhandahåller undervisningen, exempelvis en skola. För att ingå ett sådant avtal med Zifro, vänligen kontakta Zifro på info@zifro.se eller på de sätt som framgår i Tjänsten. Mer information om Tjänsten och priser finns på vår webbplats.

Användarkonto och användarprofil

För att använda Tjänsten måste du skapa ett användarkonto. Instruktioner om hur du skapar ett användarkonto finns på vår webbplats.

När du skapar ett användarkonto får det användarnamn du väljer inte vara skadligt, kränkande, rasistiskt, etniskt eller sexuellt stötande, ärekränkande, göra intrång i någon immateriell rättighet eller inkräkta på någon annans integritet. Zifro har rätt att ändra ditt användarnamn om det, enligt Zifros mening, bryter mot Villkoren.

Ditt användarkonto är personligt och du får inte överlåta det till någon annan eller låta någon annan använda Tjänsten genom ditt användarkonto. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga. Om du tror att någon obehörig har fått tillgång till ditt användarkonto ska du omedelbart meddela Zifro, varvid Zifro kommer vidta lämpliga åtgärder. Om Zifro har anledning att misstänka att någon obehörig har fått tillgång till ditt användarkonto kan Zifro komma att blockera tillgången till ditt användarkonto.

Immateriella rättigheter

När du skapar ett användarkonto får du en begränsad rätt att använda de delar av Tjänsten som tillhandahålls utan kostnad, i enlighet med Villkoren. Om du använder Tjänsten inom ramen för ett avtal mellan Zifro och den som tillhandahåller undervisning, exempelvis en skola, får du en rätt att använda Tjänsten i enlighet med det avtalet och Villkoren.

All upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter (registrerade och oregistrerade) i Tjänsten tillhör Zifro och/eller tredje man. Ingenting i Villkoren ger Användaren en rättighet eller licens att använda någon upphovsrätt, varumärke, eller annan immateriell rättighet som ägs eller kontrolleras av Zifro. Användaren erhåller endast den begränsade rätten att använda Tjänsten som särskilt framgår av Villkoren.

Du får inte kopiera, överföra till tredje man, ändra eller vidareutveckla någon del av Tjänsten och dess innehåll. Du får inte heller dekompilera eller utföra reverse engineering, på Tjänsten eller på annat sätt försöka återskapa källkoden.

Du får inte använda Zifros varumärke eller andra kännetecken ägda av Zifro utan vårt föregående skriftliga tillstånd.

Användarriktlinjer

Du accepterar och garanterar att du inte kommer, och inte kommer tillåta någon tredje part att:

  • använda Tjänsten för att förtala, trakassera, diskriminera eller hota en annan person eller på annat sätt kränka en annan persons integritet och rättigheter,
  • distribuera eller reproducera hela eller delar av Tjänsten,
  • ändra, ta isär, överföra till tredje man, vidareutveckla, utföra reverse engineering eller dekompilera någon del av Tjänsten, eller på annat sätt försöka återskapa källkoden,
  • använda programvara som läser data från Tjänsten automatiskt,
  • använda Tjänsten på sätt som bryter mot någon bestämmelse i Villkoren, eller
  • missbruka Tjänsten eller använda denna för något otillåtet, olagligt eller obehörigt ändamål (vilket inkluderar befordring av datorvirus eller användande av Tjänsten på ett sätt som kränker eller gör intrång i annans rättighet).

Behandling av personuppgifter

Zifro samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att skapa användarkonto till Användaren och tillhandahålla Tjänsten. Vår behandling av personuppgifter utförs i enlighet med vår dataskyddspolicy. Dataskyddspolicyn finns tillgänglig på vår webbplats.

Zifro kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) eller den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), den som vid tillfället äger tillämpning i Sverige, samt gällande dataskyddspolicy.

Läs mer i vår Dataskyddspolicy.

Ansvarsbegränsning

Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och användningen av Tjänsten är Användarens ansvar. Zifro lämnar inte några garantier, direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgänglighet, kvalitet, duglighet för något särskilt ändamål, lämplighet eller riktighet av Tjänsten.

Med undantag för skada som orsakats av Zifros grova vårdslöshet eller uppsåtliga agerande, ansvarar Zifro inte gentemot Användaren eller någon tredje part för någon indirekt skada, såsom men inte begränsat till utebliven vinst, inkomstförlust, förlust av data eller följdskada av något slag, som uppkommer på grund av eller i samband med Zifros tillhandahållande av Tjänsten samt Användarens nyttjande av Tjänsten eller oförmåga att använda Tjänsten.

Användaren och Zifro är överens om att Zifros sammanlagda skadeståndsansvar gentemot Användaren ska vara begränsat till max femhundra (500) kronor per år.

Ändring av Villkoren samt ändring och uppsägning av Tjänsten

Zifro har rätt att ändra Villkoren. Zifro kommer att informera dig om sådana ändringar som väsentligen påverkar dina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Zifro kommer att lämna sådan information på vår webbplats eller via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig.

Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande säga upp ditt användarkonto i Tjänsten, förutom om användarkontot används inom ramen för ett avtal mellan Zifro och en tredje part (exempelvis en skola).

Om Zifro har anledning att tro att en Användare bryter mot Villkoren har Zifro rätt att stänga av Användarens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan.

Överlåtelse

Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter som framgår av Villkoren. Zifro kan överlåta och överföra våra rättigheter enligt Villkoren utan ditt samtycke och utan meddelande till dig. Medför en sådan överlåtelse väsentliga förändringar av Villkoren gäller dock samma process för underrättelse som anges ovan i “Ändring av villkoren samt ändring och uppsägning av tjänsten”.

Tillämplig lag och tvister

Villkoren ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med Villkoren, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Kontaktuppgifter

E-post: info@zifro.se
Postadress: c/o KTH Innovation, Lindstedtsvägen 24, 114 28 Stockholm

Senast uppdaterad: 2018-05-23